เว็บไซต์เก่า

นายเอกพงศ์ ตามบุญ

นักวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา),
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

E-mail address : eakapong.tam@mahidol.ac.th

โทรศัพท์ : 02-200-7849, 02-200-4011
เบอร์โทรภายใน : 7849, 4011