เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.ทพ.นครินทร์ กิตกำธร

อาจารย์ประจำ สาขาชีวเคมี

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา : ท.บ., ปร.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)

ความเชี่ยวชาญ: DNA Methylation, Polymorphisms, Neoplasms

E-mail address : nakarin.kit@mahidol.ac.th