เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.ฤดี สุราฤทธิ์

อาจารย์พิเศษ

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (ชีวเคมี), วท.ม.(ชีวเคมี), ปร.ด. (ชีววิทยาช่องปาก)

ความเชี่ยวชาญ : วิทยาโรคฟันผุ มะเร็งช่องปากน้ำลาย

E-mail address : rudee.sur@mahidol.ac.th