เว็บไซต์เก่า

รศ. ทพญ.วรรณะ อภัย

อาจารย์พิเศษ

ท.บ., วท.ม. (สรีรวิทยา)

E-mail address : mintbulger@hotmail.com