เว็บไซต์เก่า

ศ. ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์

อาจารย์พิเศษ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา : วท.บ., ท.บ., วท.ม. (สรีรวิทยา), ปร.ด. (สรีรวิทยา)

ความเชี่ยวชาญ :
การไหลของเลือดในเนื้อเยื่อในฟัน ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในฟัน ภาวะเสียวฟัน

E-mail address : noppakun.von@mahidol.ac.th