เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.ทพ.สุขุม ธีรดิลก

อาจารย์พิเศษ

ท.บ., M.S. (Physiology), Ph.D. (Physiology)

E-mail address : sukhum.thi@mahidol.ac.th