เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสรีรวิทยา

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (กายภาพบำบัด) (เกียรตินิยมอันดับ 1), ปร.ด.(สรีรวิทยา) ,
หลังปริญญาเอก Developmental Biology, Harvard School of Dental Medicine

ความเชี่ยวชาญ : เมตาบอลิสมของแคลเซียม ชีววิทยาของกระดูก
การรีโมเดลลิงของกระดูกเนื้อเยื่อที่มีแร่ธาตุสะสม

E-mail address : dutmanee.ser@mahidol.ac.th