เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.อารี วนสุนทรวงศ์

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสรีรวิทยา

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (กายภาพบำบัด), วท.ม. (สรีรวิทยา), ปร.ด. (สรีรวิทยา)

ความเชี่ยวชาญ : ประสาทสรีรวิทยา ประสาทวิทยา

E-mail address : aree.wan@mahidol.ac.th