เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์

อาจารย์ประจำ สาขาชีวเคมี

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา : วท.บ.(ชีววิทยา) (เกียรตินิยมอันดับ1), ปร.ด. (ชีวเคมี)

ความเชี่ยวชาญ : ยูบิควิติเนชั่น มะเร็งช่องปาก ตัวชี้วัดทางชีวภาพในน้ำลาย

E-mail address : kongthawat.cha@mahidol.ac.th