เว็บไซต์เก่า

นางศิรินทิพย์ เกลาพิมาย

นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)

E-mail address : sirinthip.ch@mahidol.ac.th