เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสรีรวิทยา

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ : ท.บ., ป. บัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์), ปร.ด. (ชีววิทยาช่องปาก)

ความเชี่ยวชาญ : การไหลของเลือดในเนื้อเยื่อในฟัน ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในฟัน ภาวะเสียวฟันน้ำลาย

E-mail address : kanittha.kij@mahidol.ac.th