เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย

อาจารย์ประจำ สาขาชีวเคมี

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี), วท.ม. (ชีวเคมี), ปร.ด. (ชีวเคมี)

ความเชี่ยวชาญ : เซลล์ต้นกำเนิด

E-mail address : hathaitip.sri@mahidol.ac.th