เว็บไซต์เก่า

อ. ทพ.ศวิษฐ์ เย็นประสิทธิ์

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสรีรวิทยา

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

วุฒิการศึกษา : ทบ.

E-mail address : swit.yen@mahidol.ac.th