เว็บไซต์เก่า

รศ. ทพ.สุรินทร์ สูอำพัน

อาจารย์พิเศษ

ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), วท.ม. (ชีววิทยาช่องปาก)

E-mail address : surin.soo@mahidol.ac.th