เว็บไซต์เก่า

ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

MU DENT faculty of dentistry

ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ความเป็นมา

ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 ปัจจุบันรับผิดชอบการเรียนการสอนพยาธิวิทยาช่องปาก พยาธิวิทยาทั่วไป พยาธิวิทยาระบบ จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก และชีววิทยาช่องปาก แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทาง นอกจากนี้ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลยังมีบริการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ ซึ่งเป็นบริการที่เปิดขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2516

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

เป็นภาควิชาที่มีมาตรฐานระดับสากล เป็นที่ยอมรับในด้านการเรียนการสอน การบริการวินิจฉัยโรคจากชิ้นเนื้อการบริการวิชาการและการวิจัยในสาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก และสาขาที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ

มุ่งสร้างคุณค่าความเป็นเลิศทางด้านวิชาการด้วยการจัดการเรียนการสอน การบริการวินิจฉัยโรคจากชิ้นเนื้อ การบริการทางวิชาการและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส และด้วยจริยธรรม

 

วัตถุประสงค์

1. จัดการเรียนการสอนในวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบและมีส่วนร่วมซึ่งได้แก่ พยาธิวิทยาช่องปาก(Oral Pathology) พยาธิวิทยาทั่วไป (General Pathology) พยาธิวิทยาระบบ (Systemic Pathology) จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก (Oral Histology) และชีววิทยาช่องปาก (Oral Biology)และระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
2. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในสาขาพยาธิวิทยาช่องปาก (Oral Pathology) ชีววิทยาช่องปาก (Oral Biology) และสาขาที่เกี่ยวข้อง ลงตีพิมพ์ได้ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
3. ให้บริการวินิจฉัยชิ้นเนื้ออย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. ให้ความรู้และบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลแก่วงการทันตบุคลากรและชุมชน
5. พัฒนาการทำงานของภาควิชาให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ประจำชาติและการกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์