เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

MU DENT faculty of dentistry

ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ความเป็นมา

ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 ปัจจุบันรับผิดชอบการเรียนการสอนพยาธิวิทยาช่องปาก พยาธิวิทยาทั่วไป พยาธิวิทยาระบบ จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก และชีววิทยาช่องปาก แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทาง นอกจากนี้ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลยังมีบริการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ ซึ่งเป็นบริการที่เปิดขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2516

 

วิสัยทัศน์

เป็นภาควิชาที่มีมาตรฐานระดับสากล เป็นที่ยอมรับในด้านการเรียนการสอน การบริการวินิจฉัยโรคจากชิ้นเนื้อการบริการวิชาการและการวิจัยในสาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก และสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

พันธกิจ

มุ่งสร้างคุณค่าความเป็นเลิศทางด้านวิชาการด้วยการจัดการเรียนการสอน การบริการวินิจฉัยโรคจากชิ้นเนื้อ การบริการทางวิชาการและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส และด้วยจริยธรรม

 

วัตถุประสงค์

1. จัดการเรียนการสอนในวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบและมีส่วนร่วมซึ่งได้แก่ พยาธิวิทยาช่องปาก(Oral Pathology) พยาธิวิทยาทั่วไป (General Pathology) พยาธิวิทยาระบบ (Systemic Pathology) จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก (Oral Histology) และชีววิทยาช่องปาก (Oral Biology)และระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
2. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในสาขาพยาธิวิทยาช่องปาก (Oral Pathology) ชีววิทยาช่องปาก (Oral Biology) และสาขาที่เกี่ยวข้อง ลงตีพิมพ์ได้ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
3. ให้บริการวินิจฉัยชิ้นเนื้ออย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. ให้ความรู้และบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลแก่วงการทันตบุคลากรและชุมชน
5. พัฒนาการทำงานของภาควิชาให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ประจำชาติและการกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์