เว็บไซต์เก่า

นางสาวกาญจนา สุวรพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรี เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากร

โทรศัพท์ : 02-200-7829

E-mail : kanjana.suo@mahidol.ac.th