เว็บไซต์เก่า

อ. ทพญ.สุภาณี ตัณฑ์ไพโรจน์

อาจารย์พิเศษ

D.D.S., M.Sc. (Oral Pathology)

Expertise : พยาธิวิทยาช่องปาก

โทรศัพท์ : 02-200-7829

E-mail : suparnee.tan@mahidol.ac.th