เว็บไซต์เก่า

นางอุ่นเรือน มีสกุล

นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)

Expertise : งานด้านปฏิบัติการชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา

โทรศัพท์ : 02-200-7829

E-mail : OUNRUEAN11@yahoo.com