เว็บไซต์เก่า

นายดุสิต บุมาลี

นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ สาขา พืชสวน)

Expertise : งานด้านปฏิบัติการชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา

โทรศัพท์ : 02-200-7829

E-mail : dusit.bum@mahidol.ac.th