เว็บไซต์เก่า

อ. ทพ.จิรกิตต์ ประมวลพรสถิต

อาจารย์ประจำภาควิชา

ทบ.

Expertise : พยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

โทรศัพท์ : 02-200-7829

E-mail : track_ter@hotmail.com