เว็บไซต์เก่า

รศ. ทพญ.จีราภา บุญยสิงห์

อาจารย์พิเศษ

ท.บ., วท.บ., MS. (Pathology). Certificate Resident in
Oral Pathology. Certificate Fellowship in the American
Academy of Oral Pathology (by examination)
อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก)

Expertise : พยาธิวิทยา , พยาธิวิทยาช่องปาก

โทรศัพท์ : 02-200-7829

E-mail : jirapa.pun@mahidol.ac.th