เว็บไซต์เก่า

รศ. ทพ.เทอดพงษ์ ตรีรัตน์

อาจารย์พิเศษ

ท.บ., ป. ชั้นสูง (พยาธิวิทยา), Cert. In Oral Histopathology.
Cert. In Forensic Odontology, อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก)

Expertise : พยาธิวิทยาช่องปาก

โทรศัพท์ : 02-200-7829

E-mail : Terdphong.tri@mahidol.ac.th