เว็บไซต์เก่า

รศ. ทพ.วรนัติ วีระประดิษฐ์

อาจารย์พิเศษ

ท.บ., วท.บ. (พยาธิชีววิทยา), Certificate Post
Graduate Studies in Oral Pathology ,
อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก)

Expertise : พยาธิวิทยาช่องปาก

โทรศัพท์ : 02-200-7829

E-mail : dtwwr@mahidol.ac.th