เว็บไซต์เก่า

หัวหน้าภาควิชา

Head of Department

ศ. ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ท.บ., M.Sc. (Oral Pathology), Ph.D (Oral Pathology)
อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก)

Expertise : พยาธิวิทยาช่องปาก

โทรศัพท์ : 02-200-7829

E-mail : Sopee.poo@mahidol.ac.th