เว็บไซต์เก่า

รองหัวหน้าภาควิชา

Deputy Head of Department

ผศ. ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ทบ., ประกาศนียบัตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก,

วุฒิบัตรทันตแพทย์ เฉพาะทางสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

Expertise : พยาธิวิทยาช่องปาก, รอยโรคในช่องปาก

โทรศัพท์ : 02-200-7829

E-mail : rachai.jue@mahidol.ac.th