เว็บไซต์เก่า

รศ. ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ

อาจารย์พิเศษ

วท.บ., ท.บ., Specialty Certificate in Oral Pathology,
M.S. (Oral Pathology) , อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก)

Expertise : การวินิจโรคช่องปากโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน

โทรศัพท์ : 02-200-7829

E-mail : ratthapong.wor@mahidol.ac.th