เว็บไซต์เก่า

นางสาว เมธาวี ดีจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
(วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค)

Expertise : งานด้านปฏิบัติการชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา

โทรศัพท์ : 02-200-7829

E-mail : Maytawee.dee@mahidol.ac.th