เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.ทพญ.

พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

ทบ., M.Sc. (Oral Pathology),
Ph.D. (Craniofacial Development)
อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก)

Expertise : พยาธิวิทยาช่องปาก, การเจริญของฟันและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์ : 02-200-7829

E-mail : puangwan.lap@mahidol.ac.th