เว็บไซต์เก่า

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

MU DENT faculty of dentistry

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

“มุ่งมั่นสร้างและพัฒนาบัณฑิต ผลิตงานวิจัยงานวิชาการ
บริการรักษาทางวิชาชีพ ในระดับสากล เพื่อเป็นปัญญาของแผ่นดิน”

ปรัชญา

“ทันตแพทยศาสตร์มหิดลเพื่อประชาชน” ยึดตามปรัชญาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

วัตถุประสงค์

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางทันตกรรมประดิษฐ์ ที่เป็นสากล มีจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ ตระหนักรูู้จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. จัดการเรียนการสอนโดยเพิ่มการใช้นวัตกรรมการศึกษา เน้นความต้องการของผู้เรียนและพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์
3. ผลิตและพัฒนางานวิจัยทางคลินิก ทันตวัสดุ และผู้สูงวัย ในระดับสากล สร้างเครือข่ายการทำวิจัย
4. สร้างและส่งเสริมการเผยแพร่วิชาการสู้วิชาชีพและสังคม
5. ให้การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมประดิษฐ์ทันตกรรมรากเทียม การประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร แบบองค์รวม ด้วยความใส่ใจ มีมาตรฐานคู่คุณธรรม
6. สร้างโอกาสและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับนโยบายของคณะ
7. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีความผูกพันและภูมิใจในองค์กร/สถาบัน
8. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการภาควิชาฯ ให้ได้ประสิทธิผลตามพันธกิจ