INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

MU DENT faculty of dentistry

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

“มุ่งมั่นสร้างและพัฒนาบัณฑิต ผลิตงานวิจัยงานวิชาการ
บริการรักษาทางวิชาชีพ ในระดับสากล เพื่อเป็นปัญญาของแผ่นดิน”

 

ปรัชญา

“ทันตแพทยศาสตร์มหิดลเพื่อประชาชน” ยึดตามปรัชญาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วัตถุประสงค์

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางทันตกรรมประดิษฐ์ ที่เป็นสากล มีจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ ตระหนักรูู้จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. จัดการเรียนการสอนโดยเพิ่มการใช้นวัตกรรมการศึกษา เน้นความต้องการของผู้เรียนและพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์
3. ผลิตและพัฒนางานวิจัยทางคลินิก ทันตวัสดุ และผู้สูงวัย ในระดับสากล สร้างเครือข่ายการทำวิจัย
4. สร้างและส่งเสริมการเผยแพร่วิชาการสู้วิชาชีพและสังคม
5. ให้การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมประดิษฐ์ทันตกรรมรากเทียม การประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร แบบองค์รวม ด้วยความใส่ใจ มีมาตรฐานคู่คุณธรรม
6. สร้างโอกาสและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับนโยบายของคณะ
7. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีความผูกพันและภูมิใจในองค์กร/สถาบัน
8. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการภาควิชาฯ ให้ได้ประสิทธิผลตามพันธกิจ