เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.ทพ.มนตรี รัตนจันทร์ฉาย

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

Name (English) : Montri Ratanachanchai

 

Title : Assistant Professor Dr.

 

Education :

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (Polymer Science and Technology)

 

Expertise : Biomaterials

 

Contact Address :

Department of Prosthodontics,

Faculty of Dentistry, Mahidol University.

 

Phone : (66 2) 200-7817-18

 

E-Mail : montrimeng@gmail.com