เว็บไซต์เก่า

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.

เอกรินทร์ วัฒนะไพบูลย์กุล

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

Title : Assistant Lecturer

 

Education : ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (DDS)

 

Expertise : Prosthodontics

 

Contact Address :

Department of Prosthodontics,

Faculty of Dentistry, Mahidol University.

 

Phone : (66 2) 200-7817-18

 

E-Mail :