เว็บไซต์เก่า

นางสาวอรุณี วีวงษ์

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์-สายสนับสนุนปฏิบัติการ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Categories of staff : พนักงานมหาวิทยาลัย

Education : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงช่างอิเล็กทรอนิกส์