เว็บไซต์เก่า

นายสามารถ พรหมอยู่

สายสนับสนุนปฏิบัติการ หน่วยประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร

ช่างทันตกรรม

Categories of staff : พนักงานส่วนงาน

Education : ประกาศนียบัตร ช่างทันตกรรม