เว็บไซต์เก่า

ศ.คลินิก ทพญ.พจมาน ศรีนวรัตน์

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

Name (English) : Potchaman Sinavarat

 

Title : Clinical Professor

 

Education : วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2519

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2521

Master of Science (Prosthetic Dentistry) University Of London พ.ศ. 2525

อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557

 

Expertise : Prosthodontics Geriatric Dentistry

 

Contact Address : Department of Prosthodontics,

Faculty of Dentistry, Mahidol University.

 

Phone : (66 2) 200-7817-18

 

E-Mail : potchaman.sin@mahidol.ac.th