เว็บไซต์เก่า

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.

อาทิตย์ ทรงวัชราภรณ์

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

Title : Assistant Lecturer

 

Education : ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (DDS)

− Bachelor of Science (Biomedical Sciences), First Honor, Mahidol University International College 2010 ,

− Doctor of Dental Surgery, First Honor, Faculty of Dentistry, Mahidol University ,

− Master of Science (Prosthodontics), Faculty of Dentistry, Mahidol University

 

Expertise : Prosthodontics

 

Contact Address :

Department of Prosthodontics,

Faculty of Dentistry, Mahidol University.

 

Phone : (66 2) 200-7817-18

 

E-Mail :