เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.ทพญ.กานดา งามวุฒิวงศ์

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

Name (English) : Kanda Ngamwuttiwong

 

Title : Assistant Professor Dr.

 

Education : DDS, MSc (Dentistry), PhD (in Life Dentistry),
Biomaterials and Occlusal Science, The Nippon Dental University School of Life Dentistry
at Niigata, Japan

 

Expertise : Prosthodontics

 

Contact Address :

Department of Prosthodontics,

Faculty of Dentistry, Mahidol University.

 

Phone : (66 2) 200-7817-18

 

E-Mail : kandaltw@gmail.com