เว็บไซต์เก่า

นางสาวปริชาด โภชนพันธ์

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์-สายสนับสนุนปฏิบัติการ

ช่างทันตกรรม

Categories of staff : พนักงานส่วนงาน

Education : ประกาศนียบัตร ช่างทันตกรรม