เว็บไซต์เก่า

นางสาวเกศรา จิตร์ทาน

สายสนับสนุนปฏิบัติการ หน่วยประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Categories of staff : ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ

Education : ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป