เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.ทพญ.อมรรัตน์ วงศ์ล่ำซำ

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

Name (English) : Amornrat Wonglamsam

 

Title : Associate Professor Dr.

 

Education : DDS, บธ.บ. (การจัดการทั่วไป),

MSc (Prosthodontics), PhD (Dental Materials Science),

Diplomate, Thai Board of Prosthodontics

 

Expertise : Prosthodontics Dental Materials

 

Contact Address :

Department of Prosthodontics,

Faculty of Dentistry, Mahidol University.

 

Phone : (66 2) 200-7817-18

 

E-Mail : amornrat.won@mahidol.ac.th