เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ภาควิชาเภสัชวิทยา

ภาควิชาเภสัชวิทยา

MU DENT faculty of dentistry

ภาควิชาเภสัชวิทยา

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาเภสัชวิทยาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2511 ตามพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารพรีคลินิก ชั้น 8 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาเภสัชวิทยา โดยให้ความสำคัญกับยาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคทางทันตกรรมและรักษารอยโรคในช่องปาก ปัจจุบันรับผิดชอบการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ นอกจากนี้ยังให้บริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านยาและวัสดุทางทันตกรรมแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปทั้งภายในและภายนอกคณะ รวมถึงการทำผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงสังคมและพาณิชย์ การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันโรคในช่องปากในผู้สูงอายุ

 

ปรัชญา

เภสัชวิทยา เพื่อการศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่สู่สังคม

 

ปณิธาน

การศึกษาดี วิจัยเด่น การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเป็นผู้นำในสังคม

 

วิสัยทัศน์

การศึกษา วิจัย เภสัชวิทยาช่องปาก ที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล

 

ด้านการคึกษา

1. จัดการศึกษาด้านเภสัชวิทยาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ

2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสื่อการเรียนการสอนที่ตอบสนอง outcome based learning

 

ด้านงานวิจัย

1. สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยพัฒนางานวิจัยและ นวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและนำไปเป็นประโยชน์ในเชิงสังคมและพาณิชย์

2. สร้างเครือข่ายงานวิจัยสาขาที่เน้นการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและทันตวัสดุ เพื่อใช้ป้องกันและรักษาโรคในช่องปาก (open innovation)

3. สนับสนุนงานวิจัยที่เป็นนโยบายหลักของประเทศ เช่น งานวิจัยด้านผู้สูงอายุ เป็นต้น

 

ด้านงานบริการวิชาการ

1. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ

 

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตทางทันตแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพแข่งขันได้ในระดับสากล มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม

2. พัฒนางานวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ตอบสนองต่อนโยบายของประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ให้บริการวิชาการด้านเภสัชวิทยาแก่หน่วยงานและบุคลากรร่วมวิชาชีพโดยประสานองค์ความรู้จากงานวิจัย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

ค่านิยม

P : Proactive สร้างงานเชิงรุก
H : Happiness สร้างสุขร่วมใจ
A : Awakening ตื่นรู้ทันสมัย
R : Research Innovation วิจัยนวัตกรรม
M : Merit ยึดคุณธรรมนำชีวิต