เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2),
วท.ม. (medical biology),
ปร.ด. (Integrative Molecular Medicine)

ความเชี่ยวชาญ : ทันตชีวเภสัชภัณฑ์
(Dental biopharmaceutics)

โทร. 02-200-7833 ต่อ 16

E-mail : nisarat.rua@mahidol.ac.th