เว็บไซต์เก่า

นางสาวสุภาภรณ์ ทิพยากรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

โทร.02-200-7833

E-mail : supaporn.tip@mahidol.ac.th