เว็บไซต์เก่า

อ. ดร.ภญ.จิรนันท์ โชติธรรมนาวี

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ภบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
Doctor of Philosophy (Ph.D.) Medicinal Chemistry

ความเชี่ยวชาญ : เภสัชวิทยา

โทร.02-200-7833

E-mail : jiranan.chotitumnavee@gmail.com