เว็บไซต์เก่า

อ. ดร.ภญ.ทิพรัตน์ ปาระแก้ว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ภบ. (เกียรตินิยมอับดับ 2),
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
Doctor of Philosophy (PhD) in Cardiovascular Pharmacology

ความเชี่ยวชาญ : การทำงานของเกร็ดเลือด,
ไนตริกออกไซด์, การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย

โทร.02-200-7833

E-mail : tipparat.par@mahidol.ac.th