เว็บไซต์เก่า

นางสาวพรรัตน์ บุญเพ็ชร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ)

ร.บ.(รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ)

โทร.02-200-7833

E-mail : nonglek664@hotmail.com