เว็บไซต์เก่า

ทพ.กฤษฏิ์ รัตนวรรณสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1),
วท.ม. (เภสัชวิทยา)

ความเชี่ยวชาญ : เภสัชวิทยา

โทร.02-200-7833

E-mail : krit.raa@mahidol.ac.th,
E-mail : kritraa.dent@gmail.com