เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.ทพญ.วรรณี เลิศสุขสวัสดิ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ท.บ.

โทร. 02-200-7833

E-mail : wannee.ler@mahidol.ac.th