เว็บไซต์เก่า

หัวหน้าภาควิชา

Head of Department

รศ. ดร.สิรดา ศรีหิรัญ

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1),
ปร.ด. (เภสัชวิทยา)

ความเชี่ยวชาญ : ไนตริกออกไซด์และเมทาบอไลท์ของไนตริกออกไซด์

โทร. 02-200-7833

E-mail : sirada.srh@mahidol.ac.th