เว็บไซต์เก่า

นางสาวพรเพ็ญ ดารารัตน์

นักวิทยาศาสตร์

วท.บ.(เคมี)

ความเชี่ยวชาญ : เคมีวิเคราะห์

โทร.02-200-7833

E-mail : chem-kae@hotmail.com