เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1, เหรียญทอง),
Ph.D. (Operative Dentistry & Endodontology),
Post-doctoral fellowship (Proteomics, Autoimmunity)

ความเชี่ยวชาญ : Dental Innovations

โทรศัพท์ : 02-200-7833

E-mail : salunya.tan@mahidol.edu